انواع گزارشات مالی در نرم افزار حسابداری

آشنایی با انواع گزارشات مالی در نرم افزار حسابداری نوین پرداز

گزارشات مالی از مهم ترین مواردی هست که در سیستم حسابداری اهمیت زیادی دارد. هر نرم افزار حسابداری باید اطلاعات موجود در رابطه با عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک بنگاه اقتصادی به خوبی گزارش دهد.