جریمه عدم یا تاخیر در ارسال لیست بیمه تأمین اجتماعی

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال و یا تاخیر در ارسال لیست بیمه تأمین اجتماعی

در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.