نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 3

10,320,000 ریال
نسخه  سطح سه نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز عموما برای مشاغل متوسط با حداکثر 20 پرسنل طراحی شده

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 2

7,500,000 ریال
نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز با قابلیت ارتباط آنلاین و آفلاین به انواع دستگاه های حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 1

1,800,000 ریال
نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز با قابلیت ارتباط آنلاین و آفلاین به انواع دستگاه های حضور و غیاب