ردیف نام آموزش لینک دانلود
1 راهنمای دستگاه حضوروغیاب NP620
2 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP2815
3 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP302
4 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP586
5 راهنمای نرم افزار حضور و غیاب- حقوق و دستمزد نوین پرداز
6 آموزش تصویری دستگاه NP586
7 آموزش تصویری دستگاه NP2815
8 آموزش تصویری دستگاه NP620
9 آموزش تصویری دستگاه NP395
10 آموزش تصویری دستگاه NP261
11 راهنمای دستگاه کی پد نوین پرداز
12 آموزش تعریف شیفت در نرم افزار حضور حقوق نوین پرداز