ردیف نام آموزش لینک دانلود
1 راهنمای دستگاه حضوروغیاب NP620
2 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP2815
3 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP302
4 راهنمای دستگاه حضورو غیاب NP586
5 راهنمای نرم افزار حضور و غیاب- حقوق و دستمزد نوین پرداز
6 راهنمای دستگاه حضوروغیاب NP261
7 آموزش تصویری دستگاه NP586
8 آموزش تصویری دستگاه NP2815
9 آموزش تصویری دستگاه NP620
10 آموزش تصویری دستگاه NP395
11 آموزش تصویری دستگاه NP261
12 راهنمای دستگاه کی پد نوین پرداز
13 آموزش تعریف شیفت در نرم افزار حضور حقوق نوین پرداز
ردیف نام آموزش لینک دانلود
1 آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز(کلیه بخش ها)
2 بخش 1 - اجرای نرم افزار و تعریف سال کاری
3 بخش 2 - نعریف دستگاه حضوروغیاب ودریافت اطلاعات
4 بخش 3 - تعریف شرکت
5 بخش 4 - معرفی و تعریف شیفت کاری
6 بخش 5 - معرفی و تعریف حسابها
7 بخش 6 - تعریف پرسنل
8 بخش 7- صدور قرارداد
9 بخش 8 - مشاهده گزارشات تردد پرسنل
10 بخش 9 - گزارش وضعیت پرسنل
11 بخش 10 - گزارش تجمیع تردد پرسنل
12 بخش 11- صدور فیش حقوقی پرسنل
13 بخش 12 - پشتیبانگیری و بازگردانی اطلاعات نرم افزار
14 بخش 13 - تنظیمات ارسال پیامک تردد پرسنل
15 بخش 14 - تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطوح دسترسی